top of page

Set Cúng và Tiệc

Phù hợp việc dâng cúng và tổ chức tiệc tại nhà hàng hoặc tại nhà của bạn.

Set cúng

Phù hợp việc dâng cúng ông bà.

Set Tiệc

Phục vụ nhu cầu đãi tiệc của gia đình bạn.

bottom of page